Zahvala ob slovesu JOŽEFE PUNGART

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, prababice in tašče JOŽEFE PUNGART iz Goriške vasi pri Mirni Peči, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sodelavcem in vaščanom za izrečena sožalja, tople stiske rok, pomoč, darovane sveče in svete maše. Hvala župnikoma g. Janezu Rihtaršiču in g. Cirilu Murnu ter Pogrebni službi Oklešen za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in trobentaču. Hvala tudi osebju Doma starejših občanov Novo mesto za vso nego in pomoč v času njenega bivanja v domu. Hvala vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči:Vsi, ki smo jo imeli radi.