Zahvala ob slovesu MILANA HUDOKLINA

“Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.”
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očija, tasta, dedija, strica, botra in dobrega prijatelja MILANA HUDOKLINA iz Velikih Brusnic 39, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in sodelavcem, ki ste nam ob težkih trenutkih slovesa stali ob strani in izrekali besede tolažbe.
Posebna zahvala gre osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, dr. Edhemoviću za pomoč ob vsaki njegovi bolečini, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, godbenikom iz Kapel, g. župniku za lepo opravljen obred in govorniku gospodu Jožetu Banu za ganljive besede slovesa. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, denarno podporo, ter vsem, ki ste našega dragega Milana v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej za vsak stisk roke in tople besede še enkrat iskrena hvala. Žalujoči: Vsi njegovi.